Priėmimo į gimnaziją įforminimas

   Primename, kad dvišalės elektroninės mokymosi sutartys turi būti sudarytos (pasirašytos)
ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo arba automatinio
priskyrimo. Jeigu kvietimas gaunamas rugpjūčio mėnesį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau
kaip iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymosi
lankymo dienos.

   Tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo liepos 3 d. iki rugpjūčio 14 d. el. p. rastine@pilaites.vilnius.lm.lt turi pateikti Vilniaus Pilaitės gimnazijos raštinei šiuos dokumentus:
*baigus 8 klases, priimti mokytis į I gimnazijos klasę - pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pažymėjimą PDF formatu (laiku nepristačius pirmos dalies pagrindinio ugdymo
pažymėjimo, mokymosi sutartis gali būti nutraukta);
*baigus II gimnazijos klasę, priimti mokytis į III klasę - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą PDF formatu (tik tiems mokiniams, kurie nesimokė Vilniaus Pilaitės gimnazijoje), (laiku
nepristačius pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, mokymosi sutartis gali būti nutraukta);
*į II ir IV klases naujai priimtiems mokiniams metinius mokinių pasiekimo pažymėjimus PDF formatu;
* kt. papildomus dokumentus ir prašymus;
*visi mokiniai - elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą pateikia elektroninėje erdvėje iki rugsėjo 15 d.;
*dokumentus siųsti el. paštu rastine@pilaites.vilnius.lm.lt ! Per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo arba automatinio priskyrimo dienos nepasirašius dvišalės elektroninės mokymo sutarties, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos ugdymo įstaigoje, o prašymai nėra atnaujinami.
   Jeigu sudarius naują mokymo sutartį paslaugos atsisakoma, tėvai (globėjai, rūpintojai) apie tai raštu informuoja mokyklos direktorių el. p. rastine@pilaites.vilnius.lm.lt. Tėvai (globėjai, rūpintojai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties kreipiasi elektroniniu paštu mokyklos@vilnius.lt ir praneša Vilniaus Pilaitės gimnazijai el. p. rastine@pilaites.vilnius.lm.lt, ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo arba automatinio priskyrimo. Nepasirašius mokymo sutarties vaikas gali pretenduoti tik į Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.
   Vilniaus Pilaitės gimnazijos I klasių ir jų auklėtojų sąrašai bus skelbiami mokyklos tinklapyje paskutinėmis rugpjūčio dienomis.

   Informacija parengta vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo VIII skyriaus tvarka.