Vilniaus mero R. Šimašiaus kvietimas dalyvauti šventinėje jaunimo eisenoje ,,Lietuvos valstybės keliu"


Miela mokyklos bendruomene,
Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lituanistų sambūriu ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija kviečia paminėti Vasario 16-ąją ir Lietuvos sostinės Vilniaus 700 metų jubiliejų.
Dėkoju visiems, dalyvavusiems šioje tradicinėje eisenoje ankstesniais metais ir noriu visus pakviesti į šių metų šventinę jaunimo eiseną „Lietuvos valstybės keliu“.
Susirinkime Vasario 16-ąją, 10 valandą, į Vilniaus Katedros aikštę su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.
Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.
Iki susitikimo!

Vilniaus meras
Remigijus Šimašius


Mes nuo šiol norime ne kam nors pakenkti, bet visiems padėti ir amžina
sutartimi su visais krikščionimis sutvirtinti taiką, brolystę ir tikrąją meilę.
Gediminas, „lietuvių ir rusų karalius“, 1323 m. sausio 25 d.
Nelaisvi niekada ir jokiu būdu nesame buvę...
Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 1429 m.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė,
o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasė! Toks mūsų troškavimas ir noras.
Dr. Jonas Basanavičius, 1883 m.

Lietuvos valstybės keliu

2023-ųjų Vasario 16-oios šventinė jaunimo eisena,
skirta Lietuvos sostinės Vilniaus 700 metų jubiliejui

Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų, kuriuose prieš
700 metų pasauliui rašyti „lietuvių ir rusų karaliaus“ Gedimino laiškai – bus einama pro Signatarų
namus, Vilniaus rotušę, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus iki Rasų kapinių. Rasų kapinėse pagerbsime
Vasario 16-osios akto signatarų Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Jono Vileišio, 1863 metų
sukilimo vadų, už Tėvynės laisvę žuvusių savanorių kapus.
Tai kelias – jungiantis mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais. Einame juo, kad nusilenktume
protėviams ir prisimintume turintys savo namus istorijoje.

Eisena pradedama 10 val. Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo.

Lietuvos valstybės kelias ves Pilies, Didžiąja ir Aušros Vartų gatvėmis.
Šiame kelyje - 16 svarbių Valstybės istorijos vietų:
1. Katedros aikštė, Šventaragio slėnis su Vilniaus arkikatedra bazilika ir Valdovų rūmais. Senosios
Lietuvos valstybės centras. Čia buvusioje Žemutinėje pilyje 1323-iaisiais „lietuvių ir rusų karalius“
Gediminas rašė laiškus krikščionių pasauliui.
2. Pilies g, 8. Čia 1918-1925 m. gyveno Vilniaus vyskupas, palaimintasis Jurgis Matulaitis.
3. Pilies g. 11. XVIII amžiaus pabaigoje čia veikė LDK riterių mokykla - kadetų korpusas, kuriame
paskaitas skaitė architektas Laurynas Gucevičius, 1794-aisiais vadovavęs Vilniaus miestiečių
gvardijai.
4. Pilies g. 21. Šv. Jonų bažnyčioje XVII amžiuje lietuviškus pamokslus sakė Konstantinas
Sirvydas, Jonas Jaknavičius. 1794-aisiais Vilniaus universiteto profesoriai ir visuomenė čia
iškilmingai pagerbė už laisvę žuvusius Lietuvos sukilėlius. 1939-1943 m. čia pamokslus sakė
kunigas, rezistentas Alfonsas Lipniūnas – Štuthofo konclagerio kankinys.
5. Pilies g. 22. Čia stovėjo LDK etmono Konstantino Ostrogiškio, 1514 m. laimėjusio Oršos mūšį
prieš maskvėnus, namai. Vėliau čia buvusiuose rūmuose gyveno Kristupas Radvilas Perkūnas,
kovose su Maskva išgarsėjęs LDK etmonas. Čia savo vaikystę ir jaunystę praleido poetas Julius
Slovackis, 1831-aisiais Lietuvos sukilėliams sukūręs „Lietuvių legiono giesmę“.
6. Pilies g. 23. Šio modernaus namo vietoje stovėjo LDK kanclerio, valstybės savarankiškumo
gynėjo Mikalojaus Radvilo Juodojo ir jo sūnaus, kardinolo Jurgio Radvilo rūmai, vadinti
Kardinalija.
7. Pilies g. 26. Buvęs Štralio namas, kuriame Lietuvos Tarybos nariai 1918 m. vasario 16 d. pasirašė
Nepriklausomybės aktą, dabar Signatarų namai.
8. Didžioji g. 4. Chodkevičių rūmai: LDK etmonas Jonas Karolis Chodkevičius – Salaspilio (1605
m.) ir Chotyno (1621 m.) mūšių laimėtojas.
9. Didžioji g. 7. LDK etmono Mykolo Kazimiero Paco, 1660 m. išvadavusio Vilnių iš maskvėnų,
rūmai.
10. Didžioji g. 19/2. Čia buvusiuose burmistro Jokūbo Babičiaus namuose apie 1522-uosius
Pranciškus Skorina išspausdino pirmąją knygą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Šiame pastate
veikė ir garsi brolių Mamoničių spaustuvė, 1588-aisiais išleidusi Trečiąjį Lietuvos Statutą.
11. Didžioji g. 31. Rotušė, kurioje 1794 m. dirbo Lietuvių Tautos Aukščiausioji Taryba, mėginusi
išgelbėti Lietuvos valstybę. Rotušės aikštėje už Lietuvos valstybės išdavystę 1580 m. buvo
nukirsdintas didikas Grigas Astikas, o 1794 m. pakartas paskutinis LDK etmonas Simonas
Kasakauskas.
12. Didžioji g. 34. Šv. Kazimiero, Lietuvos valstybės globėjo, bažnyčia, papuošta valstybės valdovų
Jogailaičių karūna.
13. Aušros Vartų g. 5. Filharmonija, čia buvusiuose Miesto salės rūmuose 1905 m. gruodžio 4-5 d.
posėdžiavo Jono Basanavičiaus iniciatyva sukviestas Didysis Vilniaus seimas, pareikalavęs
Lietuvos savarankiškumo.
14. Aušros Vartų g. 19. 1918 m. čia posėdžiavo Lietuvos Taryba, gyveno Jonas Basanavičius.
15. Aušros Vartai. 1794 m. liepos 19-20 d. Vilniaus miestiečiai šiuos vartus didvyriškai apgynė nuo
Rusijos imperijos kariuomenė.
16. Rasų kapinės. Vasario 16-tosios Aktos signatarų Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir Jono
Vileišio kapai, sovietų nužudytų signatarų Kazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Vlado Mirono
simbolinis kapas, 1863 metų sukilimo vadų, už Lietuvą žuvusių karių savanorių, Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio, Mykolo Römerio, Vinco Mykolaičio-Putino, Balio Sruogos, Kazio Borutos
ir daugelio kitų garsių Lietuvos žmonių kapai.