VGK komisija 2014-2015 m.m.

ĮSAKYMAS

DĖL GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 (Žin., 2010-12-31 Nr. 157-7969) 14 straipsnio 5-7 punktais ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro „Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos
darbo organizavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2011 balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579, bei
Vilniaus Pilaitės gimnazijos „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo tvarkos aprašu“
patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2012 spalio 12 d. įsakymu Nr. V-
56

s u d a r a u Gimnazijos Vaiko gerovės komisiją:

1. LAIMA JUŠKEVIČIENĖ, tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros ir pagalbos vaikui skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

2. VIRGINIJA RATIUKIENĖ, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. ZOTIKAS POPOVAS, gimnazijos direktorius;

4. RASA BUBNIENĖ, psichologė;

5. IRENA VALUŠIENĖ, istorijos mokytoja, II b klasės auklėtoja;

6. OKSANA ANDRUKONIENĖ, anglų kalbos mokytoja, III c klasės auklėtoja;

7. BIRUTĖ NORKUVIENĖ, bibliotekininkė;

8. NEDAS PETRAVIČIUS, IV b klasės mokinys, MP prezidentas;

9. RŪTA MILAŠIENĖ, etikos mokytoja, IV b klasės auklėtoja, VGK sekretorė.