Pilaitės gimnazijos direkcinės tarybos veiklos sritys


Gimnazijos Direktorius
Zotikas Popovas
II kvalifikacinės kategorijos vadovas
101 kabinetas, tel. (85)23-07-442, 8-673-89195
e.p. zotikas.popovas@vilnius.lt

.....................................................................
PILAITĖS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VEIKLOS VERTINIMAS 

2020m. VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. VEIKLOS ATASKAITA

Organizuoja gimnazijos veiklos planavimą, veiklos įgyvendinimo etapus, atsako už gimnazijos veiklos rezultatus.

Organizuoja gimnazijos bendruomenės narių poreikių ir interesų tyrimą, numato priemones jiems tenkinti, koordinuoja gimnazijos savivaldos institucijų (GT, Mt, GTK, MP) veiklą.

Tvirtina gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, individualias ugdymo programas ir ugdymo planus, darbuotojų pareigybinius aprašus, gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų darbo užmokestį, skatina ir skiria drausmines nuobaudas.

Nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas. Numato darbuotojams metines veiklos užduotis, vertina jų veiklą pagal vertinimo rodiklius ir veiklos ataskaitas.

Vadovauja gimnazijos mokytojų tarybai, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai, ekstremalių situacijų valdymo grupei, direkcinei tarybai.

Kuria formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, rūpinasi intelektiniais, informaciniais, finansiniais, materialiniais  ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.

Sudaro  sąlygas sveikai, saugiai mokymo(si) ir darbo aplinkai, atitinkančiai  higienos normas ir kitų teisės aktų reikalavimus, kuria saugų bendruomenės narių psichologinį mikroklimatą.

Teisės aktų nustatyta tvarka valdo gimnazijos turtą ir lėšas, atsako už turto apsaugą.
Užtikrina gimnazijos dokumentų tvarkymo, valdymo ir archyvavimo atitikimą teisės aktams.
Leidžia gimnazijos veiklos planavimo, organizavimo, vykdymo, stebėsenos, vertinimo ir įsivertinimo bei kitus įsakymus.
Atstovauja gimnazijai kitose institucijose ir organizacijose.

.....................................................................................

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Nedzveckaitė
104 kabinetas, tel. (8 6) 82 22728
e. p. vita.nedz@gmail.com

Vadovauja  gimnazijos metinės veiklos, ugdymo planų rengimo grupėms.
Stebi ir vertina skyriaus vedėjų, mokytojų, klasės auklėtojų darbą.
Organizuoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo, modulių, pasirenkamųjų dalykų programų rengimą, jų poreikių tyrimą.
Vykdo formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimo, ugdymo kokybės, pažangos stebėseną ir analizę.
Vadovauja gimnazijos metodinės tarybos veiklai.
Koordinuoja gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės darbą.
Inicijuoja ir organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, inovatyvių kompetencijų diegimą.
Vykdo klasių, mobiliųjų grupių komplektavimą, sudaro pamokų tvarkaraštį.
Organizuoja mokinių mokymą namuose, vykdo jo priežiūrą.
Bendradarbiauja su visais bendruomenės nariais, savivaldos institucijomis ir pagalbos mokiniui specialistais.
Organizuoja bendradarbiavimą su Martyno Mažvydo progimnazijos ir kitų mokyklų bendruomenių atstovų grupėmis.
Vykdo gimnazijos metinės veiklos plano vykdymo priežiūrą.
Dalyvauja gimnazijos strateginio plano, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.
Rengia direktoriaus įsakymų projektus ugdymo organizavimo, stebėsenos, analizės ir kt. klausimais.

 

 


................................................

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų, meninio, technologinio ugdymo bei neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Rūta Pačkauskienė  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė  
202 kabinetas, tel. (8 5) 2307978    
e.prutapackauskiene@yahoo.com

Stebi, analizuoja ir vertina lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, teisės pagrindų, geografijos, ekonomikos, etikos, psichologijos, tikybos, filosofijos, menų, technologijų mokytojų darbą.
Vykdo skyriaus mokytojų ugdymo turinio, metodų, programų, ilgalaikių dalykų planų atitikimo gimnazijos ugdymo tikslams, bendrųjų programų, šiuolaikiško ugdymo reikalavimams, išdėstytiems Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, švietimo strategijoje, ŠMM ministro patvirtintuose teisės aktuose, priežiūrą.

Koordinuoja skyriaus mokytojų metodinių grupių veiklą.

Rūpinasi skyriaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, atestacija,  pedagoginės - metodinės patirties sklaida.

Vykdo skyriaus mokytojų el. dienyno pildymo priežiūrą.

Organizuoja mokinių pažangos, mokymosi kokybės analizę. Šios veiklos tobulinimo rekomendacijas teikia pavaduotojai ugdymui.

Bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais, klasės auklėtojais, mokiniais, tėvais ir gimnazijos savivaldos institucijomis.

Planuoja ir koordinuoja renginius gimnazijoje, bendradarbiauja su MP.

Organizuoja neformaliojo švietimo veiklą, vykdo jos priežiūrą.

Sudaro būrelių užsiėmimų tvarkaraštį, aktų ir mažosios sporto salės užimtumo grafiką.

Organizuoja mokytojų pavadavimus, daro tvarkaraščio pakeitimus, sudaro mokytojų budėjimo grafikus.

Koordinuoja viešųjų ryšių ir gimnazijos įvaizdžio grupės veiklą.

Organizuoja klasių fotografavimąsi gimnazijos metraščiui.

Rengia mokytojų darbo krūvio tarifikaciją ir su ja susijusius dokumentus.

Pildo pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

Dalyvauja gimnazijos strateginio plano rengime, gimnazijos metinio veiklos plano rengime, gimnazijos veiklos įsivertinime, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.

Ruošia skyriaus veiklos direktoriaus įsakymų projektus, derina juos su pavaduotoja ugdymui.

Rengia gimnazijos veiklos mėnesinius planus (II pusm.).

 

............................................................

 

 

 

Tiksliųjų, gamtos mokslų, kūno kultūros bei pagalbos vaikui skyriaus vedėja Laima Juškevičienė  
II kvalifikacinės kategorijos vadovė
221 kabinetas, tel. ( 85 )23-07-978, 8-685-55430   
e.p. laima.juskeviciene64@gmail.com

 

Stebi, analizuoja ir vertina matematikos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, kūno kultūros mokytojų darbą.

Vykdo skyriaus mokytojų ugdymo turinio, metodų, programų, ilgalaikių dalykų planų atitikimo gimnazijos ugdymo tikslams, bendrųjų programų, šiuolaikiško ugdymo reikalavimams, išdėstytiems Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, švietimo strategijoje, ŠMM patvirtintuose teisės aktuose, priežiūrą

Vykdo skyriaus mokytojų el. dienyno pildymo priežiūrą.

Koordinuoja skyriaus mokytojų  metodinių grupių veiklą.

Rūpinasi skyriaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, atestacija, pedagoginės - metodinės patirties sklaida.

Organizuoja mokinių pažangos, mokymosi kokybės, lankomumo analizę. Šios veiklos tobulinimo rekomendacijas teikia pavaduotojai ugdymui.

Bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais ir kitomis švietimo pagalbos įstaigomis, klasės auklėtojais, mokytojais, mokiniais, tėvais ir gimnazijos savivaldos institucijomis.

Vadovauja  Vaiko gerovės komisijai.

Organizuoja, stebi ir vertina pagalbos mokiniui specialistų ( psichologo, socialinio ir specialiojo pedagogų) veiklą.

Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros specialistu, prižiūri mokinių sveikatingumo programos vykdymą.

Organizuoja, stebi ir vertina  klasės auklėtojų veiklą, vykdo klasės auklėtojų dokumentų tvarkymo priežiūrą.

Organizuoja  mokinių budėjimą mokykloje.

Vykdo  mokinių ir mokytojų duomenų bazės tvarkymo priežiūrą, pildo ŠVIS statistines ataskaitas.

Organizuoja PUPP ir brandos egzaminų, įskaitų vykdymą, dirba sistemoje ,,Keltas‘‘.

Vykdo išsilavinimo dokumentų išdavimą ir apskaitą. Užtikrina duomenų tikslumą.

Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą, vykdo jo apskaitą.

Organizuoja, stebi ir vertina ugdymo karjerai darbo grupės veiklą, prižiūri bibliotekos informacinio centro veiklą.

Dalyvauja gimnazijos strateginio plano rengime, gimnazijos metinio veiklos plano rengime, gimnazijos veiklos įsivertinime, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengime.
Ruošia skyriaus veiklos direktoriaus įsakymų projektus, derina juos su pavaduotoja ugdymui.
Rengia gimnazijos veiklos mėnesinius planus (I pusm.).